Suomeksi

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM KUNDER, POTENTIELLA KUNDER OCH REPRESENTANTER FÖR INTRESSENTGRUPPER

 

Senast uppdaterad 9.9.2021

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver hur Otava behandlar personuppgifter om kunder, potentiella kunder, konsumenter och intressentgrupper samt personer som använder Otavas produkter och deltar i evenemang som Otava ordnar.

Användare av Otavas digitala läromedel: se närmare uppgifter om behandlingen av uppgifter och den personuppgiftsansvarige här.

Innehåll

1. Personuppgiftsansvarig

2. Definitioner

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

4. Vilka typer av uppgifter kan vi behandla?

4.1. Basuppgifter om alla registrerade

4.2. Uppgifter om registrerade som köpt, använder, gett respons på och/eller reklamerat Otavas produkter eller tjänster

4.3. Uppgifter om registrerade som deltagit i Otavas evenemang

4.4. Identifieringsuppgifter om Otavas kunder

4.5. Uppgifter om registrerade som hör till Otavas intressentgrupper

5. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter om dig?

6. Gör vi profilering med dina personuppgifter?

7. Till vem kan vi dela dina personuppgifter?

8. Överför vi dina personuppgifter utanför EU?

9. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

10. Hur kan du utnyttja dina rättigheter gällande dina personuppgifter?

11. Måste du ge oss dina personuppgifter?

12. Vilket lands lagstiftning tillämpas på behandlingen av dina personuppgifter?

13. Hur uppdaterar vi denna dataskyddsbeskrivning?

14. Kakor

 

1. Personuppgiftsansvarig

Förlagsaktiebolaget Otava (FO-nummer 1564596-0) och de bolag som hör till samma koncern (nedan ”Otava”) är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Otava och de bolag som hör till samma koncern är gemensamt personuppgiftsansvariga och personuppgifterna kan behandlas inom koncernen över bolagsgränserna.

Adress:           Nylandsgatan 10, 00120 Helsingfors

Telefon:          (09) 15 661

E-post:           tietosuoja@otava.fi

2. Definitioner

Med registrerad avses en person, vars personuppgifter Otava behandlar.

Med personuppgifter avses uppgifter om den registrerade, till exempel namn, adress, e-post, telefonnummer och ärendehistorik.

Med kund avses i detta sammanhang de konsumenter och representanter för företag och andra sammanslutningar (nedan ”företag”), som Otava har en kundrelation med.

Med potentiella kunder avses sådana konsumenter och representanter för företag, som Otava strävar efter att skapa en kundrelation med.

Med representanter för intressentgrupper avses sådana kontaktpersoner för företag och andra sammanslutningar, med vilka Otava har en samarbetsrelation (till exempel representanter för företag och andra sammanslutningar som producerar tjänster för Otava, samt författare), eller andra kontakter (till exempel representanter för medierna som parter i informationsverksamheten och samhälleliga beslutsfattare när det gäller relationsverksamheten).

Med registrerad avses en person, vars personuppgifter Otava behandlar i sin verksamhet. Den registrerade kan till exempel vara en kund, en potentiell kund eller en representant för en intressentgrupp.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

Användningsändamål

Otava behandlar personuppgifter för följande ändamål (ett eller flera samtidigt):

Skötsel och analys av kund- och intressentrelationen

Otava kan använda dina personuppgifter direkt under en kontakt med dig eller för att sköta, analysera och förbättra kund- eller intressentrelationen med ett företag eller en annan sammanslutning.

Leverans av produkter och tjänster

Otava kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster, om du själv eller det företag eller den sammanslutning du representerar till exempel har köpt en produkt av oss, använt våra digitala tjänster, beställt vårt nyhetsbrev eller deltagit i våra utbildningar eller andra evenemang. Personuppgifterna används för att tillgodose rättigheter och skyldigheter som grundar sig på ett avtal mellan Otava och kunden eller på någon annan förbindelse.

Kundkommunikation

Otava kan använda dina personuppgifter i sin kundkommunikation, till exempel för att skicka meddelanden om produkter och tjänster till dig, för att informera om ändringar i tjänsterna och för att be om respons på produkterna och tjänsterna.

Marknadsföring

Otava kan kontakta dig för att berätta om nya produkter, tjänster eller förmåner. Otava kan använda personuppgifter för att skräddarsy sitt utbud och erbjuda relevant innehåll. Detta innebär till exempel att vi ger rekommendationer eller visar skräddarsytt innehåll och skräddarsydd reklam i våra egna och tredje parters tjänster, såsom i digitala produkter och på webbplatser.

Utveckling av produkter och tjänster

Otava kan använda dina personuppgifter för att utveckla sina produkter och tjänster, till exempel innehållet i och urvalet av produkter och tjänster utifrån information om hur gamla våra kunder är och vad de är intresserade av.

Beställning av produkter, tjänster som Otava beställt samt verksamhet som författare för Otava

Otava kan använda dina personuppgifter om du eller det bolag du representerar levererar tjänster eller produkter till Otava. Otava behandlar dina personuppgifter också när du skickar manuskript eller annat material till Otava, eller när du är författare för Otava.

Behandlingsgrunder

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i Otava kan vara någon av följande:

Avtal

Otava kan behandla dina personuppgifter på basis av ett avtal, när behandlingen är nödvändig för att verkställa ett sådant avtal där du är part, eller för att på din begäran vidta åtgärder innan avtalet ingås. Otava behandlar dina uppgifter för att verkställa avtalet med dig eller med det företag du representerar (till exempel genomförande av ett webbköp eller en digital tjänst). När avtalsförhållandet har upphört kan behandlingen av dina uppgifter i vissa fall fortsätta, antingen på grund av en lagstadgad skyldighet som gäller Otava, eller på grund av ett berättigat intresse i anslutning till den kommersiella verksamhet som Otava bedriver.

Lagstadgad skyldighet

Otava kan behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla Otavas lagstadgade skyldigheter. En sådan skyldighet är till exempel uppgifter som ska förvaras i enlighet med bokföringslagen om en beställning som du gjort eller en tjänst som du levererat.

Berättigat intresse

Otava kan behandla dina uppgifter också när behandlingen är nödvändig för att tillgodose Otavas eller en tredje parts berättigade intressen, utom när dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter, som kräver skydd av personuppgifterna, åsidosätter sådana intressen. Otava har berättigade intressen i anslutning till utövandet av affärsverksamheten, såsom rätten att främja försäljningen av sina produkter och tjänster genom marknadsföring och försäljning. Otava kan utifrån ett berättigat intresse utöva direktmarknadsföring och försäljning genom att använda dina kontaktuppgifter, inklusive behandling av personuppgifter för profilering. Mer information om profilering finns i punkt  6 i denna dataskyddsbeskrivning.

Andra berättigade intressen som Otava kan ha och utifrån vilka dina personuppgifter kan behandlas, är bland annat rådgivning och annan kundservice för personer eller instanser som inte är kunder, vidareutveckling av affärsverksamheten samt utredning av eventuellt missbruk.

Samtycke

Otava kan behandla dina personuppgifter också om du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Om behandlingen av uppgifterna inte grundar sig på ett avtal eller ett berättigat intresse, kan Otava be om ditt samtycke till annan behandling av personuppgifterna. Samtycke utgör behandlingsgrund även till exempel i fråga om användningen av andra än nödvändiga kakor. Mer information om kakor finns i punkt  14 i denna dataskyddsbeskrivning.

 

4. Vilka typer av uppgifter kan vi behandla?

De personuppgifter som Otava samlar in kan omfatta bland annat följande typer av uppgifter, inklusive ändringar i dem. Alla typer av uppgifter samlas inte in om alla registrerade, utan den information som samlats in och behandlats beror på vilken roll personen har i förhållande till Otava. I fråga om till exempel representanter för intressentgrupper behöver vi färre personuppgifter än i fråga om personer som använder våra produkter.

4.1. Basuppgifter om alla registrerade
  • för- och efternamn
  • kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer)
  • kön
  • födelsedatum
  • servicespråk
  • titel och/eller arbetsbeskrivning inom nuvarande och tidigare arbetsuppgifter med anknytning till Otavas verksamhet
  • direktmarknadsföringsval
  • uppgifter om på vilket sätt en produkt har skaffats
  • uppgifter om användningen av Otavas digitala tjänster och det digitala innehåll som skapats för användaren
  • uppgifter om kakor som Otava skickar till användarens digitala enheter (såsom datorer och mobila enheter) och andra motsvarande tekniker
  • kommunikation som riktas till den registrerade samt åtgärder i anslutning till den
  • inspelningar av kundservicesamtal samt e-post och webbdiskussioner
  • intresseområden som den registrerade uppgett
4.2. Uppgifter om registrerade som köpt, använder, gett respons på och/eller reklamerat Otavas produkter eller tjänster
  • namnet på Otavas företagskund, dvs. namnet på ett företag eller en annan sammanslutning som har en kundrelation med Otava och där den registrerade för närvarande arbetar eller tidigare har arbetat
  • tidpunkten och sättet för när kundrelationen eller den motsvarande relationen inleds och avslutas
  • kampanjer och erbjudanden riktade till kunden samt användningen av dem
  • intresseområden och annan information som kunden uppgett
  • innehållet i responsen och reklamationerna, korrespondensen och de fortsatta åtgärderna i anslutning till dem
  • den registrerades bild och/eller video, ifall den registrerade själv laddar upp bilden eller videon i Otavas tjänst till exempel som en del av användningen av digitala läromedel
4.3. Uppgifter om registrerade som deltagit i Otavas evenemang
  • evenemanget som personen deltar i
  • uppgifter om kost (uppgifter om särskilda kategorier som grundar sig på användarens samtycke – dessa uppgifter raderas genast efter evenemanget)
  • födelsedatum samt ressällskapets namn och födelsetid, om till exempel researrangören kräver det
  • väsentlig information om den representerade organisationen och deltagandet i evenemanget
4.4. Identifieringsuppgifter om Otavas kunder
  • den registrerades inloggningskoder
  • aktivitet och uträttande av ärenden i webbtjänsten efter inloggningen, till exempel klickningar, roaming och aktivitet i Otavas tjänster
4.5. Uppgifter om registrerade som hör till Otavas intressentgrupper
  • uppgifter om personbeteckning, löner, arvoden, kostnadsersättningar och andra eventuella penningprestationer
  • yrke eller utbildning
  • uppgifter om att personen finns i registret över momsskyldiga och i förskottsuppbördsregistret
  • uppgifter om levererade produkter eller tjänster

5. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter om dig?

Utgångspunkten är att vi ber om dina personuppgifter av dig personligen och endast när det är nödvändigt. Största delen av den information vi behandlar fås från dig i början av och under kund- och intressentrelationen. Vi kan också samla in information via de produkter eller tjänster som du använder, till exempel när du använder Otavas digitala innehåll.

Otava får personuppgifter och uppdateringar av dem också från myndigheter, organisationer och företag, som tillhandahåller anskaffnings- och uppdateringstjänster för kredit- och personuppgifter, samt från offentliga register och andra offentliga informationskällor, såsom webbplatser för samfund och sociala medier.

Otava kan samla in uppgifter om representanter för företag och andra sammanslutningar också via rekommendationer, varvid företagets eller sammanslutningens huvudkontaktperson kan uppge personuppgifter för Otava även om andra personer som har att göra med användningen av Otavas produkter och tjänster.

Otava behandlar dina kredituppgifter endast i särskilda situationer som är tillåtna enligt lagstiftningen, till exempel i samband med fakturering eller indrivning.

 

6. Gör vi profilering med dina personuppgifter?

Det kan hända att vi utnyttjar dina personuppgifter för profilering, dvs. att vi behandlar dina personuppgifter automatiskt och bedömer vissa personliga egenskaper. Otava fattar inga automatiserade enskilda beslut som skulle ha rättsliga konsekvenser eller konsekvenser som till sin allvarlighetsgrad skulle vara betydande.

Vi kan kombinera information om till exempel dina beställningar och rikta marknadsföring till dig utifrån dina beställningar. Vi får i regel uppgifterna via kakor. Otava använder både Googles och Facebooks analystjänster för att få information om din verksamhet på webben. Mer information om användningen av kakor finns i punkt 14.

Användare av Otavas digitala läromedel: se närmare uppgifter i avsnittet om digitala läromedel under Gör vi profilering med dina uppgifter?

 

7. Till vem kan vi dela dina personuppgifter?

Otava överlåter inte, säljer eller på annat sätt avslöjar dina personuppgifter till tredje parter utanför Otava-koncernen, utom i följande situationer:

Otava delar dina personuppgifter för och på uppdrag av Otava till tredje parter som utför tjänster. Dessa tjänster kan vara till exempel kundservice, programvarutjänster, teknisk hantering och analys av personuppgifter, forskning, marknadsföring och olika kampanjer.

Otava kan dela dina personuppgifter för att ta ut avgifter för produkter och tjänster och kan till exempel överföra eller sälja obetalda fakturor till tredje parter som tillhandahåller indrivningstjänster.

Otava delar dina personuppgifter till samarbetspartner, som Otava administrerar och genomför projekt med.

Otava delar dina personuppgifter till noga övervägda tredje parter för gemensam eller separat direktmarknadsföring. Uppgifterna kan delas för dessa ändamål endast om den tredje partens planerade användningsändamål inte strider mot de användningsändamål som anges i denna dataskyddsbeskrivning.

Otava kan dela personuppgifter om deltagarna i Otavas evenemang till andra arrangörer av och deltagare i evenemanget i fråga.

Otava kan dela dina personuppgifter i samband med företagsförvärv eller andra företagsarrangemang, eller när en tjänst överförs till en annan tjänsteleverantör. Otava kan dela dina personuppgifter på domstolsorder eller motsvarande.

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för Otava och därför tillåter Otava inte att berörda parter använder uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsterna i fråga, och Otava förutsätter att parterna skyddar användarens personuppgifter i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning och tillämplig lagstiftning.

 

8. Överför vi dina personuppgifter utanför EU?

Alla bolag inom Otava-koncernen är finländska och placerade i Finland. Utgångspunkten är att vi behandlar personuppgifter inom EU-området.

När Otava tillhandahåller och planerar tjänster kan dock resurser och servrar runt om i världen användas. Då kan Otava överföra dina personuppgifter utanför det land där tjänsterna används, och eventuellt även till länder utanför EU, som har annorlunda dataskyddslagstiftning. I dessa fall säkerställer Otava att det finns en rättslig grund för överföringen av uppgifter som är förenlig med den europeiska dataskyddslagstiftningen, och att användarens personuppgifter skyddas till exempel genom att uppgifter överförs utifrån ett beslut om likvärdighet, genom att standardklausuler används och/eller genom krav på att ändamålsenliga tekniska åtgärder och andra dataskyddsåtgärder tillämpas.

 

9. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Otava behandlar dina personuppgifter så länge som någon av de grunder för behandlingen av uppgifter som beskrivs i punkt 3 i denna dataskyddsbeskrivning gäller.

Kundernas och användarnas identifieringsuppgifter för Otavas webbtjänster förvaras i högst sex år efter att kundrelationen har upphört. Kundernas uppgifter förvaras också i den omfattning som bokföringslagstiftningen kräver i sex år efter ett köp.

Personuppgifter som gäller representanter för företags- och samfundskunder (till exempel lärare, kontaktpersoner för företag) behandlas i högst sex år efter att personens roll i samfundet har ändrats och han eller hon inte längre till exempel utövar det yrke som har anknytning till Otavas affärsverksamhet eller fungerar som representant för Otavas samfundskund.

De uppgifter som behövs för redovisning av upphovsrättsersättningar förvaras i högst 70 år efter upphovsmannens död eller efter att upphovsrätten på annat sätt upphört.

Med undantag av kontaktuppgifterna raderar vi uppgifter som gäller deltagande i evenemang senast två år efter evenemanget.

Användare av Otavas digitala läromedel: se närmare uppgifter i avsnittet om digitala läromedel under Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Mer information om hur vi behandlar uppgifter som samlats in via kakor finns i punkt 14.

I enskilda fall kan vi också förvara uppgifterna längre om det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att utarbeta, framställa eller försvara sig mot rättsliga anspråk. Detta kan gälla till exempel reklamationer.

 

10. Hur kan du utnyttja dina rättigheter gällande dina personuppgifter?

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du fritt formulerat kontakta den instans som anges i punkt 1 i dataskyddsbeskrivningen. Vid behov kan vi be dig om mer information, till exempel om vi inte kan identifiera dig tillräckligt utifrån din begäran.

Som registrerad har du olika möjligheter att påverka behandlingen av dina personuppgifter. I regel utför vi din begäran inom en månad. Rättigheter som tillhör dig är:

a) Rätt att få tillgång till personuppgifter som samlats in om dig. När vi får en begäran om insyn från dig, utifrån vilken vi kan identifiera dig, skickar vi dig en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar.

b)  Rätt att begära korrigering av personuppgifter som samlats in om dig. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du begära att vi korrigerar dem.

c)  Rätt att begära att personuppgifter som samlats in om dig raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifter om dig om någon av följande grunder uppfylls och övrig lagstiftning eller övriga myndighetsföreskrifter inte medför någon skyldighet att bevara uppgifterna:

   1. personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål för vilka de behandlades;
   2. du återkallar ditt samtycke och det finns inte någon annan laglig grund för behandlingen;
   3. du motsätter dig behandlingen baserat på en personlig särskild situation och det finns inte någon grundad anledning till behandlingen eller du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter vid direktmarknadsföring;
   4. dina personuppgifter har behandlats lagstridigt;
   5. dina personuppgifter ska raderas för att en lagstadgad skyldighet, som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning eller finsk lagstiftning och som ska tillämpas på Otava, ska uppfyllas; eller
   6. dina personuppgifter har samlats in i samband med tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster, till exempel i samband med beställningen av Otavas digitala informationstjänster.

d)  Rätt att begära att behandlingen av personuppgifter som samlats in om dig begränsas. Du kan be Otava begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan be att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, och behandlingen begränsas för den tid som:

   1. du påstår att de personuppgifter som Otava har om dig inte är korrekta och vi utreder huruvida de är korrekta;
   2. behandlingen är lagstridig och i stället för att radera uppgifterna kräver du att användningen av uppgifterna begränsas;
   3. Otava inte längre behöver personuppgifterna i fråga för behandlingens ändamål, men du behöver dem för att utarbeta, framställa eller försvara rättsliga anspråk;
   4. du har motsatt dig behandlingen av personuppgifter i avvaktan på verifiering av huruvida Otavas berättigade grunder åsidosätter dina grunder.

e) Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Om Otava behandlar dina uppgifter utifrån ett berättigat intresse, har du rätt att baserat på en personlig särskild situation motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. Dessutom har du alltid rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

f)  Rätt att överföra dina uppgifter från ett system till ett annat. Om dina personuppgifter behandlas automatiskt och behandlingen grundar sig på ett samtycke eller avtal, har du rätt att få de personuppgifter du lämnat till Otava i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

g) Rätt att återkalla samtycke. Om alla eller en del av dina personuppgifter behandlas utifrån det samtycke som du har gett här, har du rätt att återkalla ditt samtycke.

h) Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten. Om eventuella meningsskiljaktigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter inte kan lösas genom förlikning mellan dig och Otava, har du rätt att föra ärendet till dataskyddsmyndigheten för avgörande. I Finland fungerar dataombudsmannens byrå som dataskyddsmyndighet.

 

11. Måste du ge oss dina personuppgifter?

Otava måste få och behandla personuppgifter om dig för att Otava ska kunna uppfylla sina avtalsskyldigheter i fråga om den produkt eller tjänst som du köper eller beställer. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte erbjuda dig sådana produkter och tjänster som kräver behandling av dina personuppgifter.

12. Vilket lands lagstiftning tillämpas på behandlingen av dina personuppgifter?

Vi är en finländsk koncern som är verksam i Finland. På Otavas behandling av personuppgifter tillämpas finsk lagstiftning samt EU-lagstiftning som tillämpas direkt i Finland, såsom EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen.

13. Hur uppdaterar vi denna dataskyddsbeskrivning?

Vi utvecklar ständigt vår affärsverksamhet, vilket kan innebära ändringar också i behandlingen av personuppgifter. Vid behov uppdaterar vi dataskyddsbeskrivningen så att den motsvarar ändringarna i vår verksamhet. Ändringarna kan också grunda sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser dataskyddsbeskrivningen.

14. Kakor

Otavas webbplats använder kakor. Kakor är små textfiler som webbläsaren sparar på en terminal, såsom en dator eller en mobil enhet, när användaren besöker webbplatser. I denna kakpolicy avser vi med kakor alla koder som lagras på användarens terminal. På vår webbplats används nödvändiga kakor, funktionella kakor, analyskakor och marknadsföringskakor.

Vi använder kakor för att våra tjänster ska vara så användarvänliga och högklassiga som möjligt. Dessutom använder vi kakor och andra analysverktyg för att samla in anonym statistik om hur webbplatsen används i syfte att förbättra innehållet. Tjänsterna sparar bland annat information om vilken sida du besöker, hur länge du stannar på webbplatsen, hur du kom till webbplatsen och vilka länkar du klickar på. Kakor kan också användas för inriktning av vår egen reklam på tredje parters webbplatser. Med hjälp av dessa kakor kan vi rikta vår reklam till sådana besökare på vår webbplats, som med största sannolikhet skulle vara intresserade av Otavas tjänster.

På webbplatsen kan det förutom kakor som Otava har skapat också finnas tredje parters kakor, som ofta har skapats av webbplatsens samarbetspartner. Tredje parter kan använda uppgifter som samlats in med hjälp av kakor för egna ändamål. På vår webbplats används våra samarbetspartners kakor. Det kan hända att dessa följer användaren utanför Otavas webbplats och kombinerar sådan information om användaren som samlats in från andra webbplatser.

De nödvändiga kakorna är alltid påslagna, eftersom webbplatsen inte kan fungera utan dem. För att ställa in alla andra kakor, såsom funktionella kakor, analys- och marknadsföringskakor, ber vi användaren om ett aktivt samtycke med hjälp av en så kallad kakbanner. Användaren kan när som helst återkalla eller ändra sitt samtycke i de nedanstående inställningarna. Du kommer till inställningarna också genom att klicka på länken i kakbannern. Kakor som används för ändamålet i fråga ställs inte in på användarens terminal utan samtycke. Beroende på kakan kan detta i praktiken till exempel hindra användaren från att se allt innehåll på vår webbplats och webbplatsen från att fungera så användarvänligt som möjligt. Att avböja användningen av marknadsförings- och inriktningskakor hindrar att riktad marknadsföring visas.

Förutom på Otavas egen webbplats kan du hantera kakor med hjälp av de flesta webbläsare. Du kan radera kakor som sparats på din enhet via webbläsarinställningarna. Du kan läsa om de olika webbläsarnas egenskaper på varje tjänsteleverantörs webbplats. Mer information om kakor och sätt att skydda integriteten på internet finns på adressen: www.youronlinechoices.eu.

Du kan ge eller återkalla ditt samtycke till kakor i början av ditt besök på webbplatsen eller senare via länken Evästekäytäntö nertill på Otavas webbplats.