In English

Puls – Hälsokunskap

Hälsokunskap för gymnasiet

Puls är ett mångsidigt och praktiskt läromedel i hälsokunskap för gymnasiet. Puls betonar de studerandes egna resurser och uppmuntrar var och en att sköta om sin hälsa. Puls sporrar till självständigt tänkande och uppmanar till kritiskt tänkande, tillämpning av fakta och självinlärning. Puls innehåller konkreta råd och färsk forskning, som också går att integrera i övriga undervisningsämnen.

Puls är en visuell helhet som erbjuder något för alla. Innehållet presenteras i en begreppskarta i början av varje kapitel. En tydlig infografik stöder inlärningen. Puls sätter också läsaren i rörelse under varje lektion.

Studentmaterial

Puls 1

Puls 1 fördjupar studerandes kunskap om och förståelse för hälsa och välbefinnande. Under kursen bekantar vi oss med hälsofrämjande faktorer med utgångspunkt i egenvård, kost, funktionsförmåga, motion och vila. Folksjukdomars och vanliga smittosamma sjukdomars inverkan, samt förebyggandet av dessa behandlas också.

Puls 1 har utkommit både tryckt och digitalt!

Bekanta dig med Puls 1!

Puls 2

Puls 2 visar oss hur arvs- och miljöfaktorer påverkar och står i samband med hälsa och funktionsförmåga. Centrala teman är välbefinnande och trygghet som resurser, betydelsen av socialt stöd och mänskliga relationer, livets krissituationer, centrala faktorer som påverkar och belastar den mentala hälsan samt sexualitet.

Puls 2 har utkommit både tryckt och digitalt!

Bekanta dig med Puls 2!

Puls 3

Puls 3 skapar en helhetsbild av hälsofrämjandets historia, sjukdomshistoria, nuläget och framtida utmaningar. Under kursen utvecklar den studerande sina förmågor att skaffa och kritiskt utvärdera forskning och vardagskunskap, samt tillämpar aktivt sitt hälsokunnande.

Utkommer sommaren 2017.

Digibok

Alla kurser finns digitalt. Digiboken innehåller texter, bilder, videoklipp, animationer och interaktiva uppgifter.

Lärarmaterial

Puls 1 och 2 digitalt lärarmaterial har utkommit! Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material.

Författare

Linda Laatikainen
Olli Lipponen
Kasper Mäkelä
Seija Sihvola