In English

Forum Samhällslära (LP2016)

Med Forum är det tryggt att påbörja undervisningen i samhällslära i åk 4–6. Materialet är mångsidigt och uppmuntrar eleverna att följa med och intressera sig för aktuella händelser i samhället.

Serien är differentierad. Elever på olika kunskapsnivåer kan lätt ta del av innehållet. Det finns många uppgifter och övningar, som stöder lärande i grupp. Innehållet i läromedlet tar avstamp i elevernas vardag och hjälper eleverna att strukturera kunskap och lära sig om samhället. I lärarhandledningen finns det tips på olika arbetssätt och integreringsmöjligheter, som stöder fenomenbaserat lärande i samhällslära.

Forum följer de nya läroplanerna som trädde i kraft 2016. Läs mer >

Elevmaterial

Forum Samhällslära I

I Forum Samhällslära I står närmiljön, Finland och olika slags finländare, ett tryggt liv, medier och unga konsumenter i fokus. Läroboken har läs och lär-uppslag som introducerar det tema som ska behandlas i klass. Samhällslära och olika fenomen i samhället beskrivs med förtydligande exempel, som eleven lätt kan sätta sig in i.

Forska och öva-uppslaget visar på olika sätta att se på fenomen. Forska och öva-uppslaget följer den nya läroplanens rekommendationer om funktionellt lärande, där eleven aktivt ska producera och få kompetens i multilitteracitet.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Forum Samhällslära I Arbetsbok

Arbetsboken i Forum Samhällslära I har strukturerade uppslag där övningarna och arbetsuppgifterna stöder läsandet och hjälper eleven att förstå och repetera innehållet i kapitlen. Det finns övningar som tränar läsning av bilder, diagram och kartor. I arbetsboken finns också tilläggsuppgifter och en loggbok för lärande.

Forum Samhällslära II

I Forum Samhällslära II ligger fokus på rättigheter och skyldigheter, fattandet av gemensamma beslut, konsumtionsvärlden samt service och arbetsliv. På samma sätt som i Forum samhällslära I, finns det läs och lär-uppslag och forska och öva-uppslag. På forska och öva uppslagen i den här läroboken betonas funktionalitet, multilitteracitet och gemensamma aktiviteter. En lärarhandledning med integrationsidéer och arbetsätt hör också till.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Forum Samhällslära II Arbetsbok

Arbetsboken i Forum samhällslära II har strukturerade uppslag där övningarna och arbetsuppgifterna stöder läsandet och hjälper eleven att förstå och repetera innehållet i kapitlen. Det finns övningar som tränar läsning av olika typer av bilder. I arbetsboken finns också differentierade tilläggsuppgifter. Det har reserverats utrymme i boken för elevens självvärdering efter varje kunskapsområde.

Forum Samhällslära I + II

Forum Samhällslära finns också som en sammansatt bok, det vill säga bok I och bok II i samma pärmar. Den här är tänkt för de skolor som undervisar samhällslära på ett år.

Digibok

Allt material i Forum Samhällslära finns också i digital form. Innehållsmässigt följer det tryckta och det digitala materialet samma lärandemål. Materialet är plattformsoberoende och går att använda med såväl dator som pekplatta.

Digiböcker

Forum Samhällslära I digibok

 

Forum Samhällslära I Digibok har utkommit. 

Digiböckerna I och II innehåller allt material (texter och bilder) i digital form. Dessutom finns här bland annat videoklipp och ljud. Texterna och bilderna går att förstora enligt behov.

 

 

 

Forum Samhällslära II digibok

 

Forum Samhällslära II Digibok har utkommit. 

Digiböckerna I och II innehåller allt material (texter och bilder) i digital form. Dessutom finns här bland annat videoklipp och ljud. Texterna och bilderna går att förstora enligt behov.

Digiuppgifter

Digiuppgifterna I och II motsvarar innehållsmässigt arbetsböckerna. Eleverna kan svara på de öppna frågorna genom att skriva, banda in eller ladda upp bildfiler. Eleven få omedelbar respons på sitt arbete och kan följa med sitt kunnande. I lärarens digitala material syns en sammanställning, där det framgår hur klassen arbetar och presterar.

Forum Samhällslära I Digiuppgifter och Forum Samhällslära II Digiuppgifter har utkommit.

Lärarmaterial

Lärarhandledningen ger idéer för hur undervisningen kan integreras med andra ämnen och här finns också tips på arbetssätt som kan blåsa extra liv i lektionerna.

Lärahandledningen bjuder på

 • idéer som stöder lärande
 • bilder och fotografier som inkörsportar till ämnet
 • facit till uppgifterna
 • integreringstips
 • bilagor
 • projekt för olika kunskapshelheter
 • aktiviteter som leder till att innehållet repeteras
 • prov, loggar och bedömningsbanketter

Digitalt material

Det digitala undervisningsmaterialet för läraren är mångsidigt och med hjälp av det går det lätt att planera fungerande lektionshelheter.

Digitalt undervisningsmaterial
Det digitala undervisningsmaterialet hjälper eleverna att gestalta och få en helhetsbild av läroämnet som är strukturerat i mindre delar.

Det digitala undervisningsmaterialet bjuder på

 • bilder
 • videor
 • visualiserade helheter
 • funktionella uppgifter
 • elevaktiverande uppslag

Bekanta dig med undervisningsmaterialen via Otavas Lärarrum>

Forum Samhällslära Digitalt material för läraren innehåller material för både för bok I och II och har utkommit!

Författare

Eenariina Hämäläinen

Eenariina Hämäläinen är från Tammerfors och lektor i historia, filosofi, livsåskådning och lärare i samhällslära vid Tampereen yhteiskoulu.

Antti Kohi

Antti Kohi är lektor i historia, samhällslära och kommunikation. Han är från Helsingfors och undervisar vid Ressun lukio.

Kimmo Päivärinta

Kimmo Päivärinta undervisar i historia och samhällslära i Koillis-Helsingin lukio.

Simo Turtiainen

Simo Turtiainen är klasslärare med inriktning på historia och arbetar i Tammerfors.

Vesa Vihervä

Vesa Vihervä är rektor vid Mäkelänrinteen lukio i Helsingfors.

Svensk arbetsgrupp

Översättning: Gunilla Stenfors
Sakgranskning: Charlotta Hilli